Наказ МОНУ від 02.06.2004 № 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"

ПОГОДЖЕНО

на загальних зборах закладу,

протокол від 08.09.2015 року № 9

Положення

про батьківський комітет

Харківської загальноосвітньої школи I-IIIступенів № 148

Харківської міської ради Харківської області

1.Загальні положення

1.1. Комітет є добровільними громадськими формуванням, ство-реним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту","Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", "Поло-женням про загальноосвітній навчальний заклад", Статутом ХЗОШ № 148, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Рішення про заснування батьківських комітетів класів або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або закладу.

1.4. Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є
обов'язковим і здійснюється шляхом письмового повідомлення про
заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.5. Припинення діяльності батьківського комітету може бути про-ведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.6. Заклад на підставі Примірного положення про батьківські
комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів розробляє
власне положення про батьківський комітет з урахуванням специфіки
діяльності свого закладу та вимог до статутних документів, визначених

у статті 13 Закону України "Про об'єднання громадян".


2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів
своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у
відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги
педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої
освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння
створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської
позиції;

- становлення учнівського самоврядування;
- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь,

української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;
- здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти;
- розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпри-тульності;
- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за
навчання і виховання дітей;
- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітету є:
- законність,
- гласність,
- колегіальність,
- толерантність,
- виборність,
- організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів.

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу чи декількох класів, і діє від їх імені.
Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року.
Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

3.2. Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради закладу.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повно-важень визначаються радою цього закладу.

3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати збори
батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як
дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повно-важення, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.9. Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.10. При недосягненні згоди між директором школи і більшістю
членів комітету закладу питання вирішуються районним у місті органом управління освітою або радою закладу; між класним керівником і комітетом класу - керівництвом або радою цього закладу.

3.11. Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік у день виборів нового складу комітету.

3.12. Комітет веде протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Керівництво і класні керівники закладу не несуть відпові-дальності за стан оформлення протоколів.

4. Права та обов'язки комітетів

4.1. Комітети мають право:
- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які пере-бувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загально-освітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального
закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
- звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педа-гогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз'яс-нення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
- скликати позачергові батьківські збори;
- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирі-шенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;
- сприяти покращенню харчування учнів;
- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;
- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
- контролювати раціональне використання фондів загального обов'яз-кового навчання;
- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів
громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і
вихованням дітей;
- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та
матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

4.3. Комітет зобов'язаний:
- виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного
комітету;
- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органа управління освітою;
- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;
- у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6. Голова комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 119