План роботи Ради школи на 2015/2016 навчальний рік

Положення про раду
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148
Харківської міської ради Харківської області

Затверджено
на загальних зборах закладу
Протокол №1 від 30 серпня 2008 р.

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Ка­бінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964 “Про затвердження положення про загальноосвітній нав­чальний заклад”.

1.2. Рада Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області (далі - рада) — це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області, цим положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності радиХарківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148
Харківської міської ради Харківської області

2.1. Мета діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-вихов­ного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом; розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'я­заних з організацією навчально-виховного процесу.


2.2. Основні завдання ради:

  • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приват­ними інститутами;
  • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-пе­дагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
  • формування виховного середовища;
  • створення належного педагогічного клімату в навчально­му закладі;
  • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
  • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення на­вчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-ек­спериментальної роботи педагогів;
  • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
  • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загаль­ної середньої освіти;
  • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдаро­ваних дітей;
  • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

- законності, гласності;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства.

3. Структура ради та організація її діяльності

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II—III ступенів навчання, батьків і громадськості.

Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними збо­рами.

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загаль­ними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю.

3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який оби­рається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступ­ники.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

3.6. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'я­заної з організацією навчально-виховного процесу, прове­денням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.7. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.8. Рішення ради, що не суперечать чинному законо­давству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.9. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету нав­чального закладу.

3.10. Обов'язки Ради школи та її членів:

- організовувати колектив на виконання рішень загальних зборів (конференції);

- затверджувати режим роботи школи;- підтримувати ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання, заохочувати творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- аналізувати стан роботи й управління нею, вивчати перспективи розвитку, брати участь у розробленні й затвердженні річного плану роботи школи;

- розвивати демократичні засади в управлінні школою, навчально-виховним процесом;- координувати зусилля всіх учасників внутрішкільного управління, раціонально використовувати їхні можливості у роботі школи;

- разом із засновником або уповноваженим органом, громадськими організаціями, директором школи створювати умови для педагогічної освіти батьків;

- розглядати пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи і приймати відповідні рішення;

- заслуховувати звіти керівників школи та інформації громадських організацій про виконання планів роботи, їх вплив на навчально-виховний процес та хід виконання прийнятих рішень;

- розглядати соціальні, житлово-побутові проблеми учнів та працівників школи, порушувати клопотання про покращення умов життя і праці перед вищими органами й організаціями;

- контролювати витрачання бюджетних асигнувань, визначати напрям використання бюджетних коштів школи для розв’язання перспективних проблем діяльності, розглядати можливість поповнення бюджетних коштів;

- вивчати структуру громадського самоврядування;

- розглядати розподіл прав, відповідальності, обов’язків між представниками адміністрації, всіма учасниками внутрішкільного управління відповідно до чинних нормативних актів в інтересах школи;

-забезпечувати визначення сфер діяльності, прав, обов’язків, відповідальності кожного члена Ради;

- інформувати колектив школи про свою роботу;

- виступати з пропозиціями і побажаннями перед органами освіти, місцевими радами, громадськими організаціями з питань вдосконалення роботи школи;

- своєчасно повідомляти колектив школи про час, місце, порядок денний засідання Ради та інформувати колектив про свою роботу;

- постійно бути в курсі всіх справ життя школи, сприяти виявленню і поширенню кращого досвіду роботи, вносити пропозиції на розгляд Радою окремих питань, стимулювати творчі пошуки педагогів, учнів, батьків;

- нести відповідальність за розв’язання конкретних проблем і реалізацію покладених функцій.

3.11. Рада школи та її члени мають право:

- вносити пропозиції і рекомендації до місцевих органів з питань освіти щодо розвитку школи, зміцнення її матеріальної бази, кадрового і методичного забезпечення;

- Давати дозвіл на участь діячів культури, науки, культури, членів творчих профспілок, працівників підприємств, установ і організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- У присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядати пропозиції педагогічної ради про виключення учня з навчально-виховного закладу, а за наявності підстав порушувати клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному класі;

- Затверджувати кошторис витрат бюджету школи;

- За попереднім погодженням відвідувати заходи, які відбуваються в школі, навчальні заняття, засідання педагогічної ради, методичних об’єднань, органів громадських організацій, батьківського комітету, виконкому місцевої ради народних депутатів при розгляді питань роботи школи

- Приймати рішення про нагородження грамотами, цінними подарунками будь-кого з членів колективу школи і Ради за успіхи і творчі пошуки в роботі; клопотання перед органами освіти про присвоєння педагогам звань та відзначення їхньої праці державними нагородами;

- Висловлювати недовіру членам Ради, які недобросовісно виконують свої доручення, здійснюють аморальні вчинки, порушують дисципліну; ставити питання перед загальними зборами (конференцією) колективу про дострокове їхнє переобрання;

- Рекомендувати педагогічній раді й іншим органам вивчати окремі питання, які вимагають більшої уваги та компетенції для їх вирішення

Рада школи і її члени відповідають перед загальними зборами колективу школи за дотримання демократичних засад у своїй роботі і функціонуванні школи загалом, покращення окремих сторін життєдіяльності школи й внутрішкільного управління, а також за якість і строки розв’язання поставлених проблем.

Кiлькiсть переглядiв: 1113