Основа виховної функції шкільної бібліотеки – формування патріотизму.

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю.

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений, національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною домінантою національно – патріотичного виховання учнів є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральною за змістом життєвої позиції.

В основу системи національно – патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника, розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Головна мета полягає в тому, щоб через реалізацію системного і цілеспрямованого комплексу заходів, сприяти вихованню патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно реалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної культури. У реалізації цього надзвичайно складного процесу відіграє велику роль робота шкільної бібліотеки, яка задовольняє інформаційні потреби учасників навчального процесу.

У плані заходів бібліотеки передбачено створення цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом реалізації наступних виховних завдань:

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, прапора, Гімну України та історичних святинь;

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- відновлення і вшанування національної пам’яті;

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Важливе місце відводиться шкільній бібліотеці у військово-патріотичному вихованні молодого покоління. Шкільна бібліотека бере участь у навчально-виховному процесі, виконуючи освітню, інформаційну та культурну функцію, і свою роботу будує у відповідності з профілем школи. Наша шкільна бібліотека - це мобільний центр інформації, центр духовного збагачення людини, джерело моральних і культурних цінностей. Вона створює культурний простір навчального закладу. Робота проходить у тісній співпраці з педагогічним колективом, із завучем з навчально-виховної роботи, класними керівниками.

Напрямки роботи шкільної бібліотеки у сфері патріотичного виховання

Бібліотека - це не лише сховище, це цілий світ, відкритий кожному, хто любить книгу. Головна мета бібліотеки - прилучення до читання, до рідного слова, до історії та сучасного життя країни, Батьківщини. Звідси випливають і завдання - розвиток у підростаючого покоління через книгу високої соціальної тематики, патріотичної, громадянської ідеї, духовності. Діяльність нашої шкільної бібліотеки в даному випадку спрямована на збереження історичної пам'яті та передачі її підростаючому поколінню через систему інформаційно-бібліотечних заходів. В організації та проведенні масових заходів використовується методична різноманітність, заснована на принципах культурного, духовно-морального, цивільно-патріотичного виховання, як базових національних цінностей.

В організації роботи шкільної бібліотеки враховані базові поняття:

• моральне виховання – цілеспрямований процес організації та стимулювання різнобічної діяльності та спілкування дітей, виховний вплив школи, сім’ї, громадськості, спрямований на формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності;

• національне виховання – формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, підприємливістю й ініціативністю;

• історико-краєзнавче виховання - знання свого краю – невід’ємна частина духовності дитини, важливий засіб забезпечення нерозривного зв’язку минулого нашого краю з вітчизняною і світовою історією;

• патріотичне виховання – це комплексна, системна й цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів щодо формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про своє і народне благо, готовності до розбудови демократії, виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України, сприяння єднанню українського народу, громадянському миру та злагоді в суспільстві;

• громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною.

В основу патріотичного виховання мають бути покладені історичні й культурні цінності, традиції і звичаї народу, значення яких зростає в умовах європейської інтеграції України. У зв’язку з цим патріотичне виховання є важливим державним завданням.

Головною тенденцією патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до своїх Батьківщини, держави, народу, нації. Системне духовно-морального виховання має базуватися на цінностях духовної культури українського народу.

Духовно-етичне направлення

Бібліотека - центральне місце виховання моральної, творчої особи. Виховати таку людину без книг неможливо.

Духовно-етичне виховання, спрямоване на усвідомлення учнями вищих цінностей, ідеалів і орієнтирів, соціально-значущих процесів і явищ реального життя, виховання любові до рідного слова, рідної мови, літератури та культури. Розроблені і проведені: огляди та бесіди, бібліотечні уроки, розважально-пізнавальні ігри, вікторини, конкурси.

Національне виховання.

Важливим напрямом роботи бібліотеки є виховання в учнів національної свідомості.

Національне виховання – це створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації школярів, передавати їм соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Науково обґрунтоване, правильно організоване національне виховання відображає історичну ходу народу, перспективи його розвитку.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої духовної культури народу, його національної ментальності, спорідненості світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і талантів.

Національне виховання найбільш відповідає потребам відродження України. Воно однаково стосується як українця, так і представників інших народів, що проживають в Україні. Саме принцип етнізації виховного процесу і передбачає надання широких можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови, культури, формування власної національної гідності. І через пізнання власної історико-культурної спадщини допомагає пізнати глибинність взаємозв'язків кожного з них з українською нацією, її державою, переконатися, що саме українська незалежна, суверенна держава охороняє національні права всіх її громадян. Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної програми у галузі освіти і культури, дотримується принципів гуманізму і демократизму пріоритету загальнолюдських цінностей.

У бібліотеці постійно організовуються книжкові виставки з пропагандою літератури, яка б зацікавила учнів, спонукала глибше зацікавитися історією своєї країни.

З метою реклами української книги, виховання гордості за українське письменство, щорічно проводиться загально шкільний захід, присвячений Дню писемності та мови.

З пропагандою читання і популяризації принципів національної свідомості у бібліотеці проводиться: бібліотечні уроки, постанови українських казок, організовуються конкурси читців українських поетів, відбуваються зустрічі з сучасними письменниками.

Історико-краєзнавче виховання

Краєзнавча робота - це система фундаментальних знань про український народ, про особливості побуту і трудової діяльності, національного характеру, психології, світогляду, культури, а також про сім'ю, свого родоводу, про рідний край і все, що пов'язано з ним. Висвітлення ролі і місця відомих особистостей в історії краю дозволяє здійснити учням ідентифікацію себе з конкретними історичними діячами. Приклади героїзму земляків, допомагають вихованню патріотизму і громадянськості учнів

В бібліотеці проводяться уроки краєзнавства: «Мій край Харківщина», «Пам’ ятники Харкова», , віртуальні екскурсії: «Подорож містом», Кожного року в бібліотеці проходять заходи щодо пам’яті про жертв голодомору, День козацтва.

Таким чином, здійснення краєзнавчої роботи в шкільній бібліотеці є актуальним напрямком сучасної освіти, так як головною його функцією є виховання громадянськості і патріотичних почуттів у молодого покоління.

Військово-патріотичне виховання

Військово-патріотичне виховання - це формування у молоді високої патріотичної свідомості, ідеї служіння Вітчизні, здатності до його збройного захисту, прищеплення гордості за українську армію, любові до української військової історії, збереження і примноження славних військових традицій. Військова історія нашої країни сповнена героїки, романтики, справжнього патріотизму, насичена цікавими, часом драматичними подіями, представлена дивовижними, унікальними особистостями. Все це дає багатий матеріал для реалізації високих цілей громадянського та патріотичного виховання, яке настільки актуально сьогодні.

Героїко-патріотичне виховання – формування готовності до подвигу в ім’я Батьківщини, маючи на увазі подвиг миттєвості, пориву, та подвиг повсякденної праці, орієнтоване на знаменні історичні дати, виховання гордості за діяння героїчних предків. Нам є чим пишатися, є про що розповідати дітям. У бібліотеці проводяться уроки пам'яті: «І пам ятає свят врятований», «Герої землі Харківської», «Харків’яни в окупованому місті», «Правда про голодомор». Кожного року до школи запрошуються ветерани Великої Вітчизняної війни та діти війни.

Громадянсько-патріотичне виховання

Підготовка учнів до життя в демократичному суспільстві є одним із важливих завдань сьогоднішньої освіти.

Посилення патріотичного виховання нерозривно пов’язане з трансформацією правової культури, правової та громадянської свідомості. Ці процеси, у свою чергу, ґрунтуються на такому:

– визнанні й забезпеченні в реальному житті прав людини, гідності та свободи як правових і соціальних цінностей (підхід, що ґрунтується на правах людини);

– утвердженні гуманістичної моралі та формуванні поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість, чесність, відповідальність тощо;

– утвердженні поваги до Конституції України, законодавства, державної символіки, державної мови;

– формуванні соціальної активності особистості – готовності до участі в процесах державотворення, до виконання громадянського й конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів і незалежності держави, здатності до спільного життя та співпраці в громадянському суспільстві, здатності до самостійного життєвого вибору та готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до правових і демократичних принципів;

– гарантуванні умов для зростання добробуту народу (через свободу підприємництва, захист права на належну винагороду за працю, забезпечення соціально незахищених осіб);

– знанні законодавчих положень про військову службу та військовий обов’язок, інші конституційні обов’язки, про юридичну відповідальність за їх невиконання.

У Конвенції ООН про права дитини зазначено,що дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві й вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН, особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та солідарності.

Ці завдання можуть бути вирішені завдяки створенню в навчальному закладі системи соціально-педагогічної роботи, спрямованої на підготовку дитини до життя в суспільстві. Учні повинні знати свої права та обов’язки. У них необхідно сформувати здатність опиратися зовнішнім негативним впливам, уміння встановлювати й підтримувати контакти з різними людьми, виховати самостійність у розвя’занні проблем. Саме тому в план шкільної бібліотеки введений Тиждень правової освіти.

Висновок.

Таким чином, в роботі з патріотичного виховання використовуються різноманітні шляхи, засоби і форми. Для створення інформаційного середовища як найважливішого чинника патріотичного освіти в бібліотеці проводиться робота по формуванню: інформаційного забезпечення учнів, інформаційної підтримки педагогів у навчальній, науково-дослідній діяльності, інформаційного супроводу інноваційних процесів у школі, залучення всього спектра художньої, науково-пізнавальної літератури, наявних аудіо - відеоматеріалів, електронних ресурсів. Шкільна бібліотека забезпечена: виходом до інформаційних ресурсів Інтернету, колекціям медіа-ресурсів на електронних носіях, навчальної та художньої літератури. В бібліотеці створено і ведѐться електронний каталог, мається комп'ютер, розмножувальна техніка для тиражування навчальних і методичних тексто-графічних і результатів творчої, науково-дослідної та проектної діяльності учнів. Пророблена робота з формування інформаційної бази: виділений фонд краєзнавчої літератури, складена краєзнавча картотека.

Національно-патріотичне виховання.

Кiлькiсть переглядiв: 222