С Т А Т У Т

МУЗЕЮ БОЙОВОЇ СЛАВИ

«ХАРКІВ – МІСТО-ВОЇН»

ПРИ ХАРКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 148

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Харків 2013

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Музей при Харківській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області перебуває у сфері управління освіти і науки України (далі - музей), як складова системи навчально-виховної роботи створено з метою залучення учнівської та студентської молоді (далі - молодь) до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до національних цінностей українського народу.

1.2. Музей може співпрацювати з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями.

1.3. Музей у своїй діяльності керується Законом України «Про музеї та музейну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147 «Про затвердження Положення про Музейний фонд України», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, цим Статутом.

Оригінальні пам’ятки історії, культури, що мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність і зберігаються в фондах музею, входять до складу Музейного фонду України, підлягають обліку в установленому порядку.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ

2.1. Основними завданнями музею є:

- залучення молоді до пошукової, науково-дослідницької роботи;

- формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;

- розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

- надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;

- залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

- вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії рідного краю;

- Проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.

2.2. Музей також проводить дослідницьку роботу відповідно до профілю музею; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їхнє збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере участь районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.

ІІІ. СТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ МУЗЕЮ

3.1. Музей створено за ініціативою керівника навчального закладу, педагогічного та учнівського колективів. Створено музей на принципах доцільності, актуальності, зацікавленості.

3.2. Профіль музею історичний.

3.3. Створення музею є результатом цілеспрямованої систематичної, творчої, пошуково-дослідницької, фондової, експозиційної роботи.

3.4. Музей припиняє свою діяльність за рішенням керівника навчального закладу та за поданням ради музею.

ІV. КЕРІВНИЦТВО МУЗЕЄМ

4.1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу.

Для безпосереднього керівництва музеєм керівник навчального закладу, при якому діє музей, призначає відповідального з числа педагогічних працівників або керівника на громадських засадах (за його згодою).

У навчальному закладі системи загальної середньої освіти відповідно до Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього закладу, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 20.07.2004 за № 601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за №1121/9720, призначається завідувач музеєм.

4.2. Керівник навчального закладу:

- визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення;

- вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;

- затверджує план роботи музею;

- сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

- застосовує заходи морального та матеріального заохочення до відповідального за роботу музею.

4.3. Робота музею організовується на принципі самоврядування.

Вищим керівним органом є рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського активу музею та складається з учнів, педагогічних, науково-дослідницьких працівників. Її склад визначається характером і обсягом роботи музею.

Рада музею:

обирає голову та розподіляє обов’язки між членами ради, які очолюють групи або сектори: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо;

вирішує питання включення до фондів музею пам’яток історії, які надійшли в процесі комплектування;

обговорює та подає на затвердження плани роботи;

заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу;

організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;

встановлює зв'язок з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об’єднаннями;

веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому-видачі експонатів, плани роботи тощо);

вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею.

4.4. У навчальному закладі може створюватися піклувальна рада, яка створюється на добровільних засадах з числа педагогічних працівників, представників державних музеїв, архівів, краєзнавців, ветеранів війни та праці, представників громадських організацій та державних установ.

V. ОБЛІК І ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ

5.1. Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147.

5.2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника навчального закладу.

5.3. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).

Унікальні пам’ятки фонду, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться Міністерством культури і туризму до Державного реєстру національного культурного надбання.

5.4. Пам’ятки історії та культури (в тому числі нагороди з цінних металів), яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею згідно з законодавством.

У разі припинення діяльності музею оригінальні пам’ятки історії та культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать законодавству.

5.5. Порядок обліку, охорони, зберігання, консервації, реставрації музейних зібрань та окремих пам’яток, що належать до державної частини Музейного фонду, визначається інструкцією, затверджуваною Міністерством культури і туризму України.

VІ. ГОСПОДАРСЬКЕ УТРИМАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Музей у своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно навчального закладу.

Витрати, пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводиться за рахунок залучених коштів.

Уніфікованй паспорт музею

НАКАЗ "Про створення в школі музею бойової слави «Харків – місто-воїн»

Графік роботи музею «Харків – місто-воїн»

День тижня Час проведення Керівник музею
Середа 15.00 – 17.00 Вакал В.В.
П’ятниця 15.00 – 17.00 Вакал В.В.
Кiлькiсть переглядiв: 199