Девіз: Розум, сила та краса - це все ми, - ГАРМОНІЯ!

Цілі: через учнівське самоврядування сприяти формуванню у дітей ініціативної, всебічно розвинутої особистості, соціально-активної життєвої позиції, людяності, національної самосвідомості, усвідомленню своєї громадської позиції.

Завдання: духовне становлення особистості учня та відродження духовного способу життя; відновлення природнього зв'язку з природою; збагачення світосприйняття людини; сприяння здібності і бажанню учнів вирішувати можливі особисті та соціальні проблеми; формування навичок колективної творчості та співробітництва; формування почуття відповідальності; виховання віри у свої сили, в себе самого.

Символи нашої організації: На емблемі нашої організації зображені птахи лелеки, що є символом волі і щастя, бо вони почуваються в блакитному піднебессі вільно, літають куди і де хочуть. Вся земля - від краю до краю - розстеляється перед ними, все вони бачать і все помічають.
Здавна тягнеться дружба лелеки з людиною - "Де лелека водиться, там щастя родиться" .
Веселка - символ краси, гарного настрою і радості. Гармонійне єднання кольорів веселки - це символ нашої міцної дружби.

Статут дитячо-юнацької організації "Гармонія":
1. Загальні положення
1.1. Дитячо-юнацька організація "Гармонія" - це самодіяльне дитяче об'єднання, яке будує свою роботу на принципах добровільності, демократії і самоврядування. Всю роботу координує і спрямовує кабінет Міністрів на чолі з Президентом. Допомогу надають учителі-консультанти.
1.2. Організація є суспільною організацією, створюється в результаті вільного волевиявлення учнів, їх батьків, педагогів, які об'єднуються на основі спільності інтересів, здійснюючи свою діяльність згідно Конституції України та діючим законодавством.
1.3. Організація має свою емблему, девіз.
2. Предмет і напрямки діяльності організації
2.1. Проведення шкільних тематичних періодів колективних творчих справ за напрямами: народознавство, екологія, спорт та здоров'я, інтелектуальний розвиток, організація самоврядування, трудової діяльності, дозвілля.
2.2. Участьу миротворчих акціях.
2.3. Здійснення господарської діяльності.
2.4. Робота з творчою, обдарованою молоддю.
2.5. Робота із соціально-дезадаптованими дітьми та підлітками.
2.6. Організація має право вступати в обласні, українські, міжнародні (неурядові) організації, підтримувати міжнародні контакти і зв'язки у здійсненні заходів, які не суперечать законодавству України.
3. Члени організації, їх права і обов'язки
3.1. Основою структурною ланкою є первинний колектив, який створюється за бажанням дітей, підлітків, дорослих.
3.2. Дитячі, підліткові первинні колективи об'єднуються у шкільну дитячо-юнацьку організацію, педагогічну підтримку діяльності яких здійснює педагог-організатор.
3.3. Шкільна дитячо-юнацька організація може мати свою назву, правила, символіку, атрибутику, Статут і Програму.
3.4. Можуть сворюватись групи-супутники, які об'єднують дітей віком 7-10 років за їх бажанням і згодою батьків. Вони можуть мати свою назву, правила. Напрямок діяльності груп-супутників повиннв відповідати Статуту та Програмі організації.
3.5. Члени організації мають право: вибирати і бути вибраними у керуючі та контрольні органи організації; звертатися до організації за захистом своїх прав і інтересів; брати участь у всіх заходах, що проводить організація; отримувати будь-яку інформацію про діяльність організації, відповіді з приводу звернень, пропозицій, критичних зауважень; захищати свою позицію під час вирішення будь-якого питання у своїй організації; входити до складу суспільлних організацій, діяльність яких не суперечить діючому законодавству України; вносити пропозиції до керуючих органів з питань, які пов'язані з діяльністю організації.
3.6. Члени організації зобов'язані: виконувати Статут; безпосередньо брати участь у роботі організації; виконувати рішення органів управління.
4. Порядок утворення і діяльності керівних органів та їх повноваження
4.1. Вищий орган управління організації - загальні збори учнів, які скликаються двічі на рік.
4.2. Позачергові збори скликаються за вимогою третини членів організації або за ініціативою кабінету Міністрів.
4.3. Збори вважаються чинними, якщо у їх роботі бере участь не менше 2/3 делегатів класних організацій. Рішення Зборів вважаються дійсними, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів.
4.4. Збори: затверджують Статут, Програму діяльності організації; визначають основні напрямки діяльності, у тому числі і про припинення діяльності організації; обирають Кабінет Міністрів строком на 1 рік; затверджують символіку і атрибутику.
4.5. Керівництво діяльності організації здійснюється кабвнетом Міністрів - виконавчим органом.
4.6. Кабінет Міністрів: організовує виконання рішень Зборів, Програми діяльності організації; представляєінтереси організації у державних органах, суспільних організаціях, об'єднаннях; вносить зміни, доповнення до Програми діяльності організації; обирає Президента, його заступника строком на 1 рік, заслуховує їхні звіти; організовує навчання активу класних оранізацій школи.
4.7. Під час голосувань рішення приймаються простою більшістю голосів.
5. Припинення діяльності організації
5.1. Припинення діяльності організації може бути здійснена шляхом реорганізації або ліквідації.
5.2. Реорганізація проводиться за рішенням Зборів.
5.3. Організація ліквідується за рішенням Зборів.

Кiлькiсть переглядiв: 1657